Wegens omstandigheden zijn wij op dit moment telefonisch niet bereikbaar

Huurvoorwaarden

Deze huurvoorwaarden zijn geldig voor Dutchtravelshop. Dutchtravelshop is een handelsnaam van Dutchtravelshop BV. Deze huurvoorwaarden zijn derhalve ook geldig voor Dutchtravelshop BV. Dutchtravelshop en Dutchtravelshop BV worden hierna genoemd als: Dutchtravelshop.

Download de huurvoorwaarden in PDF.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg-) aanbiedingen van Dutchtravelshop en door Dutchtravelshop gesloten (vervolg-) overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, alsmede op het geven van adviezen en/of het verrichten van consultancywerkzaamheden door Dutchtravelshop. Onder opdrachtgever wordt, voor zover van toepassing, evenzeer verstaan gebruiker respectievelijk huurder.

1.2 De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van deze huurvoorwaarden en de standaardtarieven van Dutchtravelshop, de gelding daarvan te hebben aanvaard en hiermee uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud te hebben ingestemd. Afwijkingen zijn slechts van toepassing, indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen uit deze huurvoorwaarden niet geldig en/of onverbindend zijn, blijven deze huurvoorwaarden voor het overige onverminderd van kracht; Dutchtravelshop zal de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen in overleg met de opdrachtgever omzetten in nieuwe bepalingen die de strekking van de voorgaande zoveel mogelijk nabijkomen.

1.4 Deze huurvoorwaarden sluiten alle gedrukte of geschreven huurvoorwaarden van de opdrachtgever of van enige brancheorganisatie uit.

1.5 De Nederlandse tekst van deze huurvoorwaarden prevaleert boven de al dan niet beëdigde vertalingen daarvan, indien de inhoud ervan in geschil komt.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Dutchtravelshop zijn slechts indicatief en niet bindend. Deze zijn eerst geldig, nadat zij door de vertegenwoordigingsbevoegde managers en/of de directie van Dutchtravelshop schriftelijk zijn bevestigd aan de opdrachtgever.

2.2 Alle bij de aanbiedingen verstrekte gegevens ten behoeve van de door Dutchtravelshop te leveren zaken, ter beschikking te stellen zaken, te verhuren zaken en te verrichten diensten worden naar beste weten en kunnen gegeven, echter zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen. De opdrachtgever is ermee bekend dat deze gegevens een algemene voorstelling van zaken geven en eventueel in geringe mate afwijken van de werkelijkheid.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten (met een belang van € 2.000,00 of hoger) gelden eerst als tot stand gekomen na schriftelijke bevestiging door de vertegenwoordigingsbevoegde managers en/of directie van Dutchtravelshop van de verstrekte opdracht. Een overeenkomst kan tevens tot stand komen door een begin van uitvoering van levering, ter beschikking stellen, verhuur van zaken en verrichten van diensten door Dutchtravelshop ten gevolge van een mondeling verzoek van de opdrachtgever. Het dient dan zaken en diensten te betreffen die hetzij van geringe omvang zijn hetzij op zeer korte termijn geleverd aan, ter beschikking gesteld aan, gehuurd door en verleend aan de opdrachtgever moeten worden. Deze werkzaamheden dienen onmiddellijk schriftelijk door Dutchtravelshop bevestigd te worden.

3.2 Alle overeenkomsten aangegaan door bij Dutchtravelshop werkzame personen zijn eerst bindend voor Dutchtravelshop, na schriftelijke bevestiging door de directie en/of de vertegenwoordigingsbevoegde managers, van wie de bevoegdheid blijkt uit de inschrijving in het Handelsregister en na ontvangst van alle gegevens die Dutchtravelshop nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst respectievelijk opdracht.

3.3 De opdrachtgever dient het afschrift van de in lid 2 vermelde schriftelijke bevestiging onverwijld en in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontvangst daarvan voor akkoord getekend en/of voorzien van desgewenste wijzigingen aan Dutchtravelshop te retourneren. Indien Dutchtravelshop binnen zeven werkdagen na verzending van de in lid 2 vermelde schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever het afschrift niet heeft ontvangen, wordt de inhoud van de overeenkomst geacht te zijn conform de schriftelijke bevestiging van Dutchtravelshop.

3.4 Een overeenkomst kan eveneens tot stand komen na mondelinge overeenstemming tussen de opdrachtgever en Dutchtravelshop en daaropvolgende schriftelijke opdrachtbevestiging door Dutchtravelshop. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt, ondanks tussentijds schriftelijk appel van Dutchtravelshop, geldt dit eveneens als bevestiging van de mondelinge overeenkomst.

3.5 Het vorenstaande geldt eveneens voor afspraken tot wijziging van reeds gesloten overeenkomsten, met uitzondering van prijswijzigingen.

Artikel 4 Object

4.1 Alle door Dutchtravelshop te leveren, ter beschikking te stellen en te verhuren zaken betreffen zaken in de zin der artikel 3:2 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en omvatten mede werken in de zin der Auteurswet, informatie en informatiedragers alsmede audiovisuele apparatuur. Hieronder worden tevens verstaan installaties, faciliteiten en/of onderdelen ervan en/of bijbehorende materialen en/of goederen.

4.2 Het verrichten van enkele diensten is mede gebaseerd op de wettelijke bepalingen terzake, waarbij de onderhavige huurvoorwaarden prevaleren ingeval van een conflict, tenzij sprake is van dwingendrechtelijke bepalingen. De diensten worden verricht door daartoe speciaal door Dutchtravelshop aangewezen personeelsleden en/of freelancers. Dutchtravelshop is gerechtigd de diensten door anderen dan de eerst aangewezenen te doen verrichten.

4.3 De te leveren, ter beschikking te stellen en te verhuren zaken zijn in hun uitvoering standaard en voldoen aan gestandaardiseerde normen in de branche.

4.4 Dutchtravelshop levert de zaken, stelt de zaken ter beschikking, verhuurt de zaken en verricht de diensten met apparatuur die Dutchtravelshop gebruikelijk hanteert en waarvan zij de kwaliteit bewaakt. Dutchtravelshop garandeert dat het geleverde, terbeschikkinggestelde of het gehuurde voldoet aan de door haar opgegeven specificaties. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zaken, waaronder apparatuur en/of faciliteiten van derden te betrekken, in combinatie met de door Dutchtravelshop gehanteerde apparatuur. De opdrachtgever dient zorgvuldig met de zaken van Dutchtravelshop om te gaan en heeft slechts het recht, persoonlijk van deze zaken gebruik te maken volgens de daarvoor geldende technische voorschriften, op de daarvoor opgegeven locaties conform overeenkomst. De opdrachtgever mag evenmin onderdelen aan het geleverde, ter beschikking gestelde of gehuurde wijzigen of repareren of andere dan door Dutchtravelshop voorgeschreven software gebruiken.

4.5 Ingeval van het verrichten van diensten door Dutchtravelshop dient de opdrachtgever kwalitatief hoogstaande zaken aan te bieden alsmede een uitvoerige schriftelijke specificatie van de te verrichten werkzaamheden. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat fabrikanten van zaken voorschriften geven met betrekking tot de levensduur van (technische) zaken als mastertapes e.a.

4.6 Het aan een derde in gebruik geven en/of onderverhuur is uitdrukkelijk uitgesloten, evenals eigenmachtige toe-eigening van de zaken door de opdrachtgever.

4.7 Inhuring door de opdrachtgever van technisch personeel van Dutchtravelshop en/of freelancers op aanwijzing van Dutchtravelshop is mogelijk. Het indelingsschema zal alsdan uitdrukkelijk schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle door Dutchtravelshop opgegeven prijzen bij het leveren van zaken, feitelijke ter beschikkingstelling, huur/verhuur en het verrichten van diensten zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding en overeenkomst van toepassing zijnde prijsbepalende factoren. In het algemeen wordt de prijs bepaald per uur dan wel per dag of per deel van een dag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever is ingeval van ter beschikkingstelling of verhuur van zaken verplicht tot registratie van het aantal gebruikte uren.

5.2 Dutchtravelshop behoudt zich het recht voor, prijsstijgingen door te berekenen op basis van nacalculatie. Deze prijsstijgingen kunnen worden veroorzaakt door factoren en oorzaken die niet aan Dutchtravelshop toerekenbaar zijn alsmede door onvoorziene ontwikkelingen. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte en stemt daarmee reeds in, bij het verstrekken van de opdracht. Dutchtravelshop zal op verzoek van de opdrachtgever voor specificatie zorgdragen.

5.3 Alle door Dutchtravelshop opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere belastingen waar ook ter wereld, verzend- en transportkosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, beveiliging, reis- en verblijfkosten van (medewerkers van) Dutchtravelshop alsmede van door Dutchtravelshop ingeschakelde derden, kosten huur apparatuur van derden, exclusief meerwerk ten gevolge van de door de opdrachtgever verlangde wijzigingen/afwijkingen, alsmede gebaseerd op de ten tijde van de opdrachtbevestiging geldende wisselkoersen. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.4 Bij overschrijding van een offerte- of aanbiedingsprijs ten gevolge van meerwerk, behoudt Dutchtravelshop zich het recht voor om op grond van een door Dutchtravelshop te overleggen nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen.

5.5 Kosten, ontstaan door toedoen van de opdrachtgever, waardoor o.a. de uitvoering of voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt gestagneerd, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.6 Indien op verzoek van de opdrachtgever de levering, terbeschikkingstelling en verhuur van zaken en/of het verrichten van diensten wordt uitgesteld, dan wel bespoedigd, is Dutchtravelshop gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding te bedingen, zoals de daaruit voortvloeiende kosten alsmede de door Dutchtravelshop gederfde wettelijke rente ten gevolge van uitstel van de levering, terbeschikkingstelling, verhuur en/of van het verrichten van diensten. Deze vergoeding zal door Dutchtravelshop worden gespecificeerd.

5.7 Overschrijding van de geboekte periode is niet geoorloofd, tenzij met schriftelijke toestemming van Dutchtravelshop. De opdrachtgever is, indien toestemming is verkregen, de meerprijs verschuldigd alsmede de meer bestede personeelsuren. Dutchtravelshop behoudt zich het recht voor tot aanvullende schadevergoeding, voor zover het door de opdrachtgever verschuldigde de kosten van Dutchtravelshop (waaronder eveneens begrepen de gederfde winst) overschrijdt.

5.8 Indien Dutchtravelshop andere dan haar gebruikelijke werkzaamheden dient te verrichten, bestaande uit bijvoorbeeld bewaring van zaken van de opdrachtgever, is zij gerechtigd een redelijke vergoeding te bedingen.

5.9 Dutchtravelshop behoudt zich immer het recht voor, medewerkers van haar onderneming(en) zonder verdere kosten voor de opdrachtgever als trainee bij het verrichten van diensten aanwezig te laten zijn; een en ander in het kader van kwaliteitsbewaking en -ondersteuning.

5.10 Bij terbeschikkingstelling van zaken en verhuur behoudt Dutchtravelshop zich te allen tijde het recht voor tot inspectie en onderhoud, op ieder door haar gewenst tijdstip.

Artikel 6 Leveringstermijnen en (deel)leveringen

6.1 Alle door Dutchtravelshop mondeling en/of schriftelijk aangegeven leveringstermijnen zijn slechts streeftijden. De levering kan voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Deze leveringstermijnen zijn uitdrukkelijk niet te beschouwen als fatale termijnen.

6.2 Alle overeengekomen (deel-) leveringstermijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens en zaken aan Dutchtravelshop zijn verstrekt en, althans indien overeengekomen, de (deel)betaling welke bij aanvang van de opdracht dient te geschieden, door Dutchtravelshop zal zijn ontvangen.

6.3 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn(en) geeft de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld van Dutchtravelshop, niet het recht de overeenkomst te annuleren. Dutchtravelshop wordt alsdan in de gelegenheid gesteld, alsnog binnen een redelijke termijn te leveren.

6.4 Indien ook de aldus schriftelijk vast te leggen naleveringstermijn door Dutchtravelshop, behoudens niet-toerekenbare tekortkoming en/of een geringe toerekenbare tekortkoming, wordt overschreden, dan verkrijgt de opdrachtgever het recht over te gaan tot annulering. De opdrachtgever zal alsdan bij wijze van schadevergoeding bij annulering maximaal het eventueel door hem vooruitbetaalde gedeelte van de verschuldigde prijs kunnen terugvorderen.

6.5 Zaken zijn voor risico van de opdrachtgever, zelfs al is de eigendom ervan nog niet overgedragen.

Artikel 7 Verzending van zaken

7.1 De zaken worden geacht geleverd, ter beschikking gesteld, verhuurd te zijn, zodra deze de kantoren en/of magazijnen van Dutchtravelshop hebben verlaten of de opdrachtgever de zaken afhaalt of Dutchtravelshop voor het vervoer zorgdraagt.

7.2 Verzending van zaken door Dutchtravelshop geschiedt, ook bij franco levering, te allen tijde voor risico van de opdrachtgever.

7.3 De opdrachtgever is verplicht tot afname van de zaken, waarvoor hij aan Dutchtravelshop opdracht heeft verstrekt, op de daartoe overeengekomen locatie. Het geleverde mag niet worden geweigerd, tenzij Dutchtravelshop tegen de weigering van ontvangst geen onredelijke bezwaren heeft, er geen sprake is van kostenverhoging en de weigering van de opdrachtgever geen invloed heeft op betaling van de overeengekomen prijs aan Dutchtravelshop. De opdrachtgever is, indien al deze omstandigheden zich niet voordoen, alsdan verplicht, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken zorg te dragen.

Artikel 8 Inschakeling van derden

8.1 Op verzoek en met toestemming van de opdrachtgever is Dutchtravelshop gerechtigd, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een of meerdere derden Indien hiervan sprake is kan Dutchtravelshop een redelijke vergoeding voor haar bemiddeling bedingen. Zij zal ter zake tevens optreden als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de opdrachtgever, waarbij eventuele overeenkomsten rechtstreeks gesloten worden tussen de opdrachtgever en de derde(n).

Artikel 9 Verzekeringen

9.1 De verplichting tot verzekering geldt ingeval van feitelijke ter beschikking stellen en/of verhuur voor de opdrachtgever/huurder. De opdrachtgever is verplicht voor de zaken van Dutchtravelshop, voor het gebruik ervan door de opdrachtgever, voor de werknemers van Dutchtravelshop, en indien Dutchtravelshop zulks verzoekt, tevens voor de (ingehuurde) freelancers gedurende de overeengekomen boekingsperiode een aanvullende hoge-risico verzekering af te sluiten indien het een opdracht betreft die risico’s met zich kan meebrengen.

Artikel 10 Niet-toerekenbare tekortkoming

10.1 Indien Dutchtravelshop door niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, is Dutchtravelshop gerechtigd deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, te ontbinden of op te schorten totdat uitvoering wel mogelijk is, zonder dat Dutchtravelshop op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de opdrachtgever en/of derden. De opdrachtgever is aan Dutchtravelshop in ieder geval het reeds uitgevoerde gedeelte verschuldigd.

10.2 Wanneer het opgeschorte deel later is uitgevoerd, is de opdrachtgever Dutchtravelshop het gehele bedrag verschuldigd zonder enige aftrek. Wanneer de niet-toerekenbare tekortkoming blijvend is, zodanig dat latere uitvoering zinloos is, is Dutchtravelshop gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

10.3 Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt ten deze in ieder geval verstaan, iedere van de wil van Dutchtravelshop onafhankelijke omstandigheid, ook indien die omstandigheid Dutchtravelshop zelf betreft, waardoor het voor Dutchtravelshop redelijkerwijs niet mogelijk is om aan haar verplichtingen te voldoen. Tot zulke omstandigheden behoren in ieder geval onder andere oorlog, gewapende conflicten, opstand, atoomkernreacties, natuurrampen, bovenmatig ziekteverzuim, relletjes, brand, stakingen en uitsluitingen zowel binnen als buiten het bedrijf van Dutchtravelshop, vertraagde toelevering van de door Dutchtravelshop al dan niet bij derden bestelde zaken, transportmoeilijkheden, storingen in het energienet aan apparatuur en zaken, onvoorziene omstandigheden en andere soortgelijke voorvallen.

10.4 Hieronder worden mede begrepen voorvallen veroorzaakt door personen in dienstbetrekking van Dutchtravelshop of door Dutchtravelshop ingehuurd of aangewezen, alsmede doch niet beperkt tot diefstal en inbraak, tenzij deze voorvallen zijn ontstaan door opzet of grove schuld zijdens Dutchtravelshop.

Artikel 11 Reclames

11.1 Reclames ter zake van de door Dutchtravelshop geleverde, ter beschikking gestelde respectievelijk verhuurde zaken en/of verrichte diensten dienen door de opdrachtgever binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Dutchtravelshop kenbaar te worden gemaakt. Indien door de opdrachtgever niet respectievelijk niet tijdig wordt gereclameerd, kan aan Dutchtravelshop geen toerekenbare tekortkoming worden verweten.

11.2 Reclames over declaraties van Dutchtravelshop dienen binnen veertien dagen na factuurdatum gemotiveerd schriftelijk aan Dutchtravelshop kenbaar worden gemaakt.

11.3 Indien tijdig en op de juiste wijze is gereclameerd en blijkt dat de door Dutchtravelshop geleverde, ter beschikking gestelde, verhuurde zaken en/of verrichte diensten volstrekt niet beantwoorden aan de inhoud van de overeenkomst en sprake is van aan Dutchtravelshop toerekenbare ernstige tekortkoming, met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, zal Dutchtravelshop, onder teruggave door de opdrachtgever van de geleverde, ter beschikking gestelde, verhuurde zaken, herstelwerkzaamheden verrichten of zal zij vervangende zaken leveren, ter beschikking stellen, verhuren en/of de diensten opnieuw geheel of gedeeltelijk verrichten (tenzij de afwijking te gering is om herstel, vervanging of nieuwe werkzaamheden te rechtvaardigen of de zaak is te niet of achteruitgegaan ten gevolge van het handelen van de opdrachtgever). Ter keuze van Dutchtravelshop kan in plaats daarvan ook de opdrachtgever worden gecrediteerd voor maximaal de waarde van de teruggenomen zaken of van de overeengekomen boekingsperiode of het uurbedrag van de verrichte diensten. Hetzelfde is mutatis mutandis van toepassing in de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de derde, wanneer Dutchtravelshop het leveren, ter beschikking stellen of verhuur van zaken of het verrichten van diensten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan een derde, met toestemming en in opdracht van de opdrachtgever.

11.4 Wanneer sprake is van onjuist gebruik van de zaken door de opdrachtgever, is laatstgenoemde aansprakelijk voor de kosten, verband houdende met herstel of vervanging.

11.5 Ingeval sprake is van levering van zaken door Dutchtravelshop, gelden de reclameregeling en garanties zoals de derde/fabrikant deze heeft gegeven.

11.6 Het uitoefenen van het recht van reclame door de opdrachtgever schort diens betalingsverplichtingen jegens Dutchtravelshop nimmer op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en schade

12.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd, welke ontstaat of is ontstaan aan zijn, aan Dutchtravelshop en/of aan derden toebehorende zaken, veroorzaakt door hemzelf, zijn personeel of door hem casu quo door zijn personeel aangewezen derden.

12.2 De opdrachtgever is jegens Dutchtravelshop op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden deze zaken gebruiken. Ten deze vrijwaart de opdrachtgever Dutchtravelshop voor alle aanspraken (hoe dan ook genaamd) van derden.

12.3 Dutchtravelshop is met name niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing, al dan niet in het energienet (gas, water, elektriciteit), niet of slecht functioneren van de apparatuur, verwarmings-, koelings-, liftinstallaties, voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken, dan wel schade ontstaan door het tenietgaan of beschadiging van zaken, dragers en de daarop vastgelegde inhoud, door gebrekkige verbindingen en lijnaftakken, voor de kwaliteit van ongemoduleerde bladen en in het algemeen door het verlenen van diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens Dutchtravelshop. Evenmin is Dutchtravelshop aansprakelijk voor enige wettelijke aansprakelijkheid of anderszins, voortkomende uit het gebruik van de zaken door de opdrachtgever of derden, of de opstelling van de zaken. Ingeval de opdrachtgever de zaken en/of onderdelen ervan, van Dutchtravelshop verkeerd gebruikt en/of deze zaken geheel verloren gaan en/of onherstelbaar beschadigd worden en/of op andere wijze zijn bestemd/ gewijzigd/aangepast dan tussen partijen is overeengekomen, zal de opdrachtgever de aanschafkosten van de vervangende zaken alsmede de kosten van vervanging of herstel aan Dutchtravelshop voldoen. Dutchtravelshop is alsdan te allen tijde gerechtigd, tussentijds de door haar geleverde, ter beschikking gestelde, verhuurde zaken terug te nemen zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. De opdrachtgever wordt geacht, Dutchtravelshop de bevoegdheid te hebben verleend tot het betreden van de gebouwen en terreinen.

12.4 Wanneer ingeval van terbeschikkingstelling of verhuur de zaken door brand of soortgelijke onvoorziene omstandigheden geheel en al zijn vergaan, zal Dutchtravelshop trachten zo spoedig mogelijk voor adequate vervanging zorg te dragen. Indien Dutchtravelshop dit binnen redelijke termijn kan realiseren, heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren. Ingeval sprake is van gedeeltelijk vergaan en Dutchtravelshop niet tijdig kan vervangen, heeft de opdrachtgever recht op vermindering van de overeengekomen prijs naar rato, echter niet op schadevergoeding. Dit laatste geldt ook als de zaken geheel en al zijn vergaan. Indien Dutchtravelshop in beide gevallen niet tijdig tot vervanging kan overgaan, eindigt de overeenkomst van terbeschikkingstelling of verhuur.

12.5 Het geven van adviezen en het verrichten van consultancywerkzaamheden worden naar beste kennis van zaken gegeven. Dutchtravelshop aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het verrichten van deze werkzaamheden. Zulks kan ook de opdrachtgever nimmer ontheffen van de verplichting tot eigen onderzoek van de te leveren, ter beschikking te stellen, te verhuren zaken en/of te verrichten diensten op hun geschiktheid voor het door hem beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken, onderdelen ervan en hun toepassingsmogelijkheden.

12.6 Ten aanzien van de maximale aansprakelijkheid van Dutchtravelshop is het gestelde in artikel 11.3 van de onderhavige voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

12.7 Ingeval de opdrachtgever personeelsleden of freelancers van Dutchtravelshop inhuurt voor het verrichten van diensten, aanvaardt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor iedere schade, verwonding of overlijden tijdens de geboekte periode.

12.8 De door Dutchtravelshop geleverde, ter beschikking gestelde, verhuurde zaken dienen weer in de oude staat te worden teruggebracht, waarbij de opdrachtgever de kosten van beschadiging, vermissing en/ of diefstal onverwijld aan Dutchtravelshop zal voldoen.

Artikel 13 Vrijwaring

13.1 De opdrachtgever vrijwaart Dutchtravelshop (en de bij Dutchtravelshop inclusief de daarin samenwerkende vennootschappen werkzame personen, zowel de vaste medewerkers als de medewerkers op freelance basis) voor iedere vorm van aansprakelijkheid die derden jegens Dutchtravelshop zouden kunnen hebben of uitoefenen ten aanzien van de geleverde, ter beschikking gestelde, verhuurde zaken en verrichte diensten.

13.2 Voor zover de opdrachtgever of een derde recht op enig werk bezit dat aan Dutchtravelshop wordt aangeleverd, vrijwaart de opdrachtgever Dutchtravelshop tegen alle aanspraken van derden, een en ander in de ruimste zin des woords.

13.3 Voor zover Dutchtravelshop over enige rechten beschikt op een werk en/of voor zover van toepassing, vrijwaart Dutchtravelshop de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden terzake van gestelde inbreuk op bovengenoemde rechten.

Artikel 14 Optie en Annulering

14.1 De opdrachtgever is verplicht, tenminste 24 uur vóór het effectueren van een genomen optie schriftelijk aan Dutchtravelshop de optiedata te bevestigen, zodanig dat Dutchtravelshop daarvan 24 uur tevoren op de hoogte is gesteld. Indien de opdrachtgever deze termijn overschrijdt, vervallen de aan de opdrachtgever verleende opties en is Dutchtravelshop gerechtigd, deze optiedata aan een derde te verlenen.

14.2 Dutchtravelshop behoudt zich het recht voor, optiehouders zich binnen twee uren te doen uitspreken of een optie al dan niet wordt omgezet in een definitieve boeking.

14.3 Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk en vóór het begin van uitvoering van het verlenen van diensten, dan wel levering van zaken is geschied. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde eventueel gemaakte voorbereidingskosten en eventuele kosten van derden door Dutchtravelshop aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Ten aanzien van alle faciliteiten en diensten geldt dat indien annulering plaatsvindt later dan conform afspraken tussen Dutchtravelshop en de opdrachtgever de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd is ter hoogte van 75% van de overeengekomen vergoeding.

14.4 Dutchtravelshop is verplicht om -na betaling van de kosten door de opdrachtgever- al hetgeen gedurende de periode voorafgaande aan de voortijdige beëindiging is gereedgekomen, te overhandigen aan de opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in de huurvoorwaarden van Dutchtravelshop.

14.5 Ingeval Dutchtravelshop de zaken alsmede de te verrichten diensten van haar medewerkers en/of derden gedurende de gereserveerde periode geheel of gedeeltelijk opnieuw elders kan inzetten op minstens gelijke condities, dan zal Dutchtravelshop de opdrachtgever crediteren voor de door hem reeds gedane (deel-) betalingen. Dit geschiedt onder aftrek van alle door Dutchtravelshop reeds gemaakte kosten tot en met de betreffende annulering, welke kosten minimaal bedragen 10% van de overeengekomen prijs.

14.6 Dutchtravelshop behoudt zich het recht voor, overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van Dutchtravelshop kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke risico’s met zich mee zou brengen. De opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot een schadevergoeding.

14.7 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever in het algemeen niet het recht de overeenkomst te annuleren. Dutchtravelshop is gerechtigd, de zaken alsnog te leveren, ter beschikking te stellen, te verhuren en de diensten te verrichten binnen een redelijke naleveringstermijn. Wanneer binnen deze naleveringstermijn wederom niet wordt geleverd, heeft de opdrachtgever het recht te annuleren. Het bovenstaande geldt, indien Dutchtravelshop zich niet op niet-toerekenbare tekortkoming kan beroepen. Bij wijze van schadevergoeding kan de opdrachtgever maximaal het door hem vooruit betaalde gedeelte van de prijs terugvorderen (voor zover daarvoor geen werkzaamheden zijn verricht).

14.8 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst de opdrachtgever dusdanige veranderingen in de overeenkomst aanbrengt dat de opdracht naar het oordeel van Dutchtravelshop onuitvoerbaar wordt en/of niet geschikt is/wordt voor het met de opdrachtgever overeengekomen doel, is Dutchtravelshop zonder enige schadevergoeding hoe dan ook gerechtigd de overeenkomst in elk stadium voortijdig te beëindigen. Deze beëindiging laat onverkort de verplichting van de opdrachtgever om alle tot aan de voortijdige beëindiging gemaakte kosten, alsmede de kosten veroorzaakt door de voortijdige beëindiging, alsnog aan Dutchtravelshop te voldoen.

Artikel 15 Toerekenbare tekortkoming

15.1 Wanneer de opdrachtgever enige verplichting (met name de betalingsverplichting) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Dutchtravelshop het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tevens heeft Dutchtravelshop het recht zich desgewenst weer in het bezit te stellen van haar zaken, met een beroep op haar eigendomsvoorbehoud. Dutchtravelshop kan tevens haar retentierecht uitoefenen. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Deze buitengerechtelijke ontbinding laat onverlet het recht van Dutchtravelshop tot het vorderen van (vervangende) schadevergoeding, nakoming of ontbinding in rechte.

15.2 De opdrachtgever is in dit geval verplicht, alle schade, die voor Dutchtravelshop ontstaat en alle kosten die Dutchtravelshop in verband met deze in bezitname moet maken, aan Dutchtravelshop te vergoeden.

Artikel 16 Betaling

16.1 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het algemeen is de betalingsconditie netto contant. Dutchtravelshop is gerechtigd, voorschotbedragen in rekening te brengen en nadere (aanvullende) zekerheid te verlangen. Tevens kan Dutchtravelshop bij feitelijke terbeschikkingstelling of verhuur een borgsom vragen.

16.2 Bij overschrijding van een of meerdere van deze termijnen is -zonder dat enige ingebrekestelling is vereist- de opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 1% verschuldigd over het verschuldigde bedrag voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een hele genomen, gedurende welke de betalingstermijn is overschreden en/of de opdrachtgever met de voldoening van de verschuldigde geldsom in verzuim is geweest. Eveneens is alsdan het verschuldigde zonder enige korting onmiddellijk opeisbaar. De termijnen gelden als fatale termijnen.

16.3 Door de enkele overschrijding van de betalingstermijnen komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in alle gevallen tenminste 10% (tien procent) van de uitstaande vordering, met een minimum bedrag van € 275,00 en zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling verschuldigd door de opdrachtgever, wanneer de vordering ter incasso aan derden moet worden overgedragen. De hoogte ervan is in principe gebaseerd op het incassotarief conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien sprake is van hogere kosten, zal Dutchtravelshop deze schriftelijk specificeren.

16.4 Compensatie van wederzijdse vorderingen en schulden door de opdrachtgever is uitgesloten, gelet op de aard van de wederzijdse prestaties van partijen.

16.5 Ten aanzien van nog niet door de opdrachtgever verrichte betalingen, heeft Dutchtravelshop het retentierecht op de ander haar hoede zijnde zaken van de opdrachtgever.

16.6 De opdrachtgever is de prijs verschuldigd, zelfs indien de zaken te niet gaan of in waarde verminderen door niet-toerekenbare tekortkoming door Dutchtravelshop.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

17.1 Dutchtravelshop behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde de eigendom van haar zaken voor die aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of verhuurd. Zij behoudt zich tevens de eigendom voor van die zaken (waarvoor Dutchtravelshop al dan niet diensten heeft verricht) die reeds aan de opdrachtgever zijn geleverd of nog moeten worden geleverd, totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Dutchtravelshop volledig is nagekomen.

17.2 Dutchtravelshop behoudt zich tevens de eigendom van deze geleverde en/of te leveren zaken voor, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst tot het verrichten van diensten niet nakomt en/of ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.

17.3 Ingeval van bewindvoering, curatele en/of beslaglegging en/of anderszins op zaken van Dutchtravelshop, die onder de opdrachtgever berusten, zal de opdrachtgever alle kosten, die Dutchtravelshop moet maken om haar eigendomsrecht erkend en gehandhaafd te krijgen, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand zijdens Dutchtravelshop, aan Dutchtravelshop dienen te vergoeden. 

Artikel 18 Rechten

18.1 Dutchtravelshop behoudt volledig het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom -waaronder doch niet beperkt tot naburige rechten- op haar zaken respectievelijk op de zaken waarvoor Dutchtravelshop diensten heeft verricht die voor auteurs- en andere rechten vatbaar zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor de auteursrechtelijke en andere bijdragen van haar personeelsleden en/of freelancers.

18.2 Indien de zaak of gedeelten ervan deel uitmaakt/uitmaken van een andere zaak, waarbij de rechten uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd, behoudt Dutchtravelshop zich in alle gevallen het recht voor tot promotioneel gebruik, waarbij door Dutchtravelshop bronvermelding van mogelijke andere auteurs- en andere rechthebbenden zal worden toegepast.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1 Dutchtravelshop zal in het algemeen de overeenkomst met de opdrachtgever en al hetgeen waarvan zij in verband met de uitvoering daarvan kennis draagt respectievelijk verkrijgt en waarbij zij weet heeft van het vertrouwelijke karakter daarvan, casu quo dit redelijkerwijze kan vermoeden, nimmer bekend maken. Dit is slechts anders wanneer sprake is van wettelijke of gerechtelijke verplichtingen die noodzaken tot openbaarmaking of bekendmaking voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Deze verplichting zal Dutchtravelshop ook aan haar medewerkers opleggen.

Artikel 20 Algemeen

20.1 Aanvullingen op en/of wijzigingen van deze huurvoorwaarden en het daarop betrekking hebbende schriftelijk overeengekomene tussen de opdrachtgever en Dutchtravelshop, zijn slechts rechtsgeldig, indien deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

20.2 De opdrachtgever is niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan een of meer derden over te dragen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutchtravelshop. Zonder voorafgegane wederzijdse schriftelijke toestemming zijn partijen niet gerechtigd één of meer verplichtingen uit de tussen hen gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meer derden.

20.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden deze huurvoorwaarden slechts in Nederland en hebben slechts betrekking op in Nederland geleverde, ter beschikking gestelde, verhuurde zaken en/of verrichte c.q. te verrichten diensten.

Artikel 21 Geschillen

21.1 Het Nederlands recht is van toepassing ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de opdrachtgever heeft en ongeacht de plaats van aflevering, terbeschikkingstelling, verhuur van de zaken en/of waar de diensten werden verricht.

21.2 Ten aanzien van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten door Dutchtravelshop aangegaan en die niet in der minne kunnen worden geschikt, is uitsluitend de door de Nederlandse wetgever aangegeven rechter in Amsterdam bevoegd, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.

De waardering van dutchtravelshop.com/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 611 reviews.